XOPQBNMKK
Gegevens
Bocke Hepkes
Bocke Hepkes
Bruynsma
Man
Kinderen (zie zijblad voor aanvullende informatie over het gezin Bocke Hepkes-Ulck Anschkes): 1.Anschke , *mei 1530 † Leuven 1-10-1578, priester 2.Hepke , † na 1613, x1)Anschk Heerkes († 22-3-1588 ⃞Ypecolsga), dochter van Heerke Heerkes, 1 kind (Bocke), x2)? 1590 Sibbel Hayes, 2 kinderen (Haye en Anne) 3.Minne , boer, *Ypecolsga † voor 1606, xAtke Pieters Lolckema († na 1618), dochter van Pieter Tjallings Lolckema, 1 kind (Pybe) 4.Hans , boer, *Ypecolsga † voor 1586, xNN, 1 kind (Hans) 5.Ede , † voor 1584, xEepck Doekes († voorjaar 1585) 6.Anschke , *Ypecolsga, zie kwartierstaat, klik op K
boer te Ypecolsga
Geboorte
ongeveer
01/01/1505
Huwelijk
ongeveer
01/01/1527
Overlijden
03/08/1572
Ypecolsga
Zijblad
16644. Bocke Hepkes Bruynsma - extra informatie
Op het oude kerkhof van Ypecolsga bevindt zich een grafsteen uit de zestiende eeuw, die vroeger het graf dekte van `de Eersamen Bocke Hepkes Bruynsma en die Eerbare Wlck Anschkedr. die huisfroue van Wijllen S.B.H.B.` Deze zerk lag vroeger in het koor van de kerk, die eens midden op dit kerkhof stond, maar reeds lang is afgebroken. Het in steen gebeitelde wapen van Bocke vertoont een liggende leeuw tussen acht rozen en heeft als helmteken de hals en de kop van een zwaan met drie klavertjes in de snavel. Het wapen van Ulck is doorsneden en alleen op de onderste helft zijn nog twee zwemmende zwanen herkenbaar. Bocke Hepkes wordt voor het eerst vermeld in 1552 als weerbaar man te Ypecolsga, bewapend met roer en degen. Bocke is een eigenerfde (`eersamen`) landeigenaar met het recht van visserij en het houden van zwanen. Die visserij wordt vermeld in een brief van 4-10-1559 van Peter Derwinne, prior van het Karmelietenklooster te Woudsend, aan de Ommelandse ridder Johan van Ewsum: `Bocke Hepkes woenachtich in Ipcolgae, gans vervaeren op vischenijen, want hij seels een oolt ricker visckerman is`. In deze brief wordt over Bocke verder geschreven: `is gheboeren uyt dijen hoecke, waer wij desen fijschenie souden coepen ende alle saeken seer wal cundich`. Het vermelde zwanenrecht zal van Ulck Anske`s familie afkomstig zijn, getuige de twee zwanen in haar wapenschild. Het is opvallend dat Bocke en Ulck twee zoons met de naam Anschke hebben. Toch is er een logische verklaring. Met de oudste Anschke, een in Itali? studerende jezu?et, was het contact jarenlang verbroken. Dit bracht Bocke en Ulck op de gedachte dat hij moest zijn overleden. Daarom kreeg de jongste zoon (kwartierstaatnr. 8322) de naam Anschke. De oudste Anschke is een persoon over wie redelijk veel bekend is. Hij volgde onderwijs in Deventer en Zwolle en ging toen naar Keulen, waar het het baccalaureaat in de rechten behaalde. Na onenigheid met zijn ouders reisde hij naar Rome, waar hij letteren en wijsbegeerte studeerde aan het Collegio Romano. Hij behaalde in 1557 te Rome de magisterstitel en vertrok dat jaar nog naar Keulen. In mei 1558 reisde hij naar Friesland voor een kort bezoek aan zijn ouders te Ypewcolsga. In 1562 ontving hij te Mainz de priesterwijding. Voorjaar 1564 huurde hij een huis te Leeuwarden in de `Heer Doeve steech`. Hij maakte bekend dat hij een school zou beginnen, maar de bestuurderen verzetten zich. Pater Bruynsma vroeg hulp aan de Hoge Regering te Brussel. De Friezen Van Aytta en Hopperius bezorgden hem een aanbevelingsbrief voor de landvoogdes Margaretha van Parma, maar het bestuur van Leeuwarden liet hem niet toe. Anschke ontving van koning Filips een brief, welke onbeperkte volmacht inhield om in Friesland scholen te stichten, maar Leeuwarden lag dwars. Ook in Sneek en Woudsend mislukte de oprichting van een school en IJlst werd na de beeldenstorm van 1566 onhoudbaar.Anschke verliet Friesland daarom voorgoed en trok naar Antwerpen. Hij raakte betrokken bij de stichting van een college te Vilnius (Litouwen). Omdat het college in Antwerpen dichtging, verhuisde Anschke naar Leuven. Hij overleed er bij de verpleging van pestlijders. (gegevens afkomstig uit een artikel van Johan Nota in het Genealogysk Jierboek 1999, uitg. Fryske Akademy, Ljauwert)
© erichornstra.nl
Login