XOPQBNMKK [ < Naar generatie 9 < ] [Home] [ > Naar generatie 11 > ]

Generatie 10

512. Sjouke Fimmes - - - - ( - - Kind )

Gehuwd met:


513. Griet Hanses - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1660

Datum van overlijden: 25/06/1760
Overleden te: Sondel

Beschrijving:

Van Griet Hanses staat in de 'Stads- en dorpskroniek van Friesland' deel 1 blz. 165 vermeld: 'Overleden te Sondel. Griet Hanses, oud 100 jaar, hebbende een nakroost van 92 personen.'
520. Eelke Pieters - - - - ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1661
Geboorteplaats: Ypecolsga
Datum van overlijden: (voor) 1708

Beschrijving:

In 1698 is Eelke Pieters, als erfgenaam van zijn vader, voor 1/10 part eigenaar van stem 5 te Ypecolsga. Hij is in 1698 meier op stem 8 in Ypecolsga, in 1708 zijn weduwe en in 1718 hun zoon Pieter Eelkes. Op 31 maart 1693 is Eelke curator over Grietie Uilkes, dochter van wijlen Uilke Uilkes. In 1698 zijn dat Eelcke Pieters en Rouke Gerrits, die als zodanig voor 1/3 part eigenaar zijn van stem 6 te Ypecolsga. In 1701 is Eelkes Pieters getuige bij een rechtszaak voor het Hof van Friesland en hij is dan 40 jaar.

Kinderen:

1.Minne , * ong.1690 + na 1721, boer op stem 5 te Oudega, xGerecht Wymbritseradeel 10-5-1714 Wypck Hoites (* ong.1690, R.K., komend van Nijhuizum, dochter van Hoyte Rintjes en Trijntje Fetses), 4 kinderen

2.Pieter , * ong.1690, zie kwartierstaat, klik op K

3.Uilke , * ong.1695 + na 1749, koopman, xWoudsend 24-5-1722 Meinu Douwes. Van de kinderen is er slechts 1 bekend: Froukje. In 1749 wordt Uilke een sober ingezetene van Woudsend genoemd en bestaat zijn huishouding uit 4 personen boven de 12 jaar

4.Jelle , *Ypecolsga ong.1700 + voor 1744, boer te Indijk, x1) Woudsend 7-10-1731 Dieuwke Tjebbes, 3 kinderen, x2) Woudsend 24-9-1741 Geertje Jacobs (van Elahuizen, boerin te Indijk, + Indijk 1763, dochter van Jacob Gerbens en Trijn Annes), 2 kinderen. Alle nakomelingen van Jelle namen later de familienaam 'De Boer' aan

5.Sietske , *Ypecolsga ong.1705 + na 1749, xGerecht Wymbritseradeel 5-2-1730 Anne Jans (~Workum 22-12-1705 RK + voor of in 1749, zoon van Jan Klases en Elske Friskes. Kinderen: Jan (1736) en Eelke (1739). In 1749 wordt Anne Jans' weduwe te Workum gealimenteerd door de roomsgezinden en bestaat haar huishouding uit 2 personen boven en 2 kinderen onder de 12 jaar.


Beroep:

boer te Ypecolsga


Gehuwd met:


521. Froukje Minnes - - - - ( - - Kind )

Datum van overlijden: 04/12/1715
Overleden te: Workum

Beschrijving:
In 1710 leent weduwe Froukje Minnes te Ypecolsga 220 carolus guldens van Foecke Anskes c.u., koopman en burger van Workum.522. Doecke Gerbens - - - - ( - - Kind )

Gehuwd met:


523. Wick Sybrens - - - - ( - - Kind )

Datum van overlijden: (ongeveer) 1694

Beschrijving:
Wick trouwde eerder Baucke Ottes530. Watze Hylckes - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:

Kinderen:

1.Tietje , * ong.1705 (zie kwartierstaat 265, klik bij 530 of 531 op K)

2.Hessel , *Bakhuizen (zie kwartierstaat 270, klik bij 540 of 541 op K)

3.Auck

4.Hylcke , x Rinsje Tietes (Hink Tietes), 3 kinderen

5.Doytje (Doetje) , x1) ger. Gaasterland 11-4-1739 met Pieter Atis uit Oudemirdum (2 kinderen), x2) ger. Gaasterland 19-7-1747 met Ariaen Durks (2 kinderen)

6.Its , xHemelum (Ned.Herv.) 1-6-1739 met Grietje Jans (2 kinderen)


Gehuwd met:


531. Fetje Sjoukes - - - - ( - - Kind )532. Jacob Lieuwes Menalda ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 05/07/1696
Gehuwd te: Warns

Beschrijving:
afkomstig uit Warns Kinderen: 1.Sjoukje , ~Warns 7-8-1698 2.Sjoukje , ~Warns 18-2-1700 3.Lieuwe , ~Warns 4-1-1702 4.Lieuwe , ~Warns 6-4-1704 5.naamloos kind , ~Warns 18-6-1706 6.Sioukjen , ~Warns 25-3-1708 7.Lieuwe , ~Warns 3-7-1711, zie kwartierstaat, klik op K 8.Sioukje , ~Warns 15-9-1713 9.Sioukje , ~Warns 27-9-1715 10.Jinne , ~Warns 24-12-1719

Beroep:
schoolmeester

Gehuwd met:


533. Aat Sijnis - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 05/07/1696
Gehuwd te: Warns

Beschrijving:
afkomstig uit Balk540. Watze Hylckes - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:

Kinderen:

1.Tietje , * ong.1705 (zie kwartierstaat 265, klik bij 530 of 531 op K)

2.Hessel , *Bakhuizen (zie kwartierstaat 270, klik bij 540 of 541 op K)

3.Auck

4.Hylcke , x Rinsje Tietes (Hink Tietes), 3 kinderen

5.Doytje (Doetje) , x1) ger. Gaasterland 11-4-1739 met Pieter Atis uit Oudemirdum (2 kinderen), x2) ger. Gaasterland 19-7-1747 met Ariaen Durks (2 kinderen)

6.Its , xHemelum (Ned.Herv.) 1-6-1739 met Grietje Jans (2 kinderen)


Gehuwd met:


541. Fetje Sjoukes - - - - ( - - Kind )544. Riemer Ruurds - - - - ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1700
Geboorteplaats: Heeg
Huwelijksdatum: 14/04/1720
Gehuwd te: Heeg
Datum van overlijden: 01/01/1786
Overleden te: Idsega

Beschrijving:

Kinderen:

1.Epke , *Idsega ong.1726, zie kwartierstaat, klik op K

2.Ruurd , *Idsega +Oudega voor 1808, boer, huisman te Oudega, x1)Blauwhuis 11-2-1755 Ansk Gerkes (~Blauwhuis 6-10-1733 +Oudega 2-9-1808), 6 kinderen, x2)Heeg (gerecht) 6-4-1795 (kerk) 19-5-1795 Frouck Lases (*Oudega ~Blauwhuis (RK) 6-10-1772), 2 kinderen

3.Attien , xRoodhuis 5-11-1745 Kerst Hylkes (* ?1719 + na 1778, boer in Tjerkwerd, zoon van Hylke Arjens en Frouck Sibbles), 11 kinderen

4.Meijnert , *Idsega, schipper te Heeg, xHeeg 23-10-1763 Frouwkjen Meinerts (*Heeg ong.1744 +Idsega 26-5-1807, dochter van Meinert Tjerks en Dirkje Athes), 6 kinderen


Gehuwd met:


545. Acke Meijnertsdr. (Rauwerda) ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1695
Geboorteplaats: Idsega
Huwelijksdatum: 14/04/1720
Gehuwd te: Heeg
Datum van overlijden: (na) 1769


546. Tjalling Lases - - - - ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1695
Geboorteplaats: Oudega
Huwelijksdatum: 28/01/1722
Gehuwd te: Blauwhuis
Datum van overlijden: (ongeveer) 1776

Beschrijving:

Getuige een document in het autorisatieboek van Wymbritseradeel (toegang 13-14/boek 35) stond Tjalling in zijn jeugdjaren onder voogdij. Op 26-4-1707 wordt vermeld: 'Tiallingh Laezes olt in 't 12e jaer nagelaten weeskint van Laes Siedses bij Frouck Sibles in echte verweckt'. Zijn oom Himme Sibles (broer van moeder Frouck) wordt dan zijn voogd. Tjalling staat in 1749 omschreven als 'redelijke boer' te Oudega/Idsega. In 1728 is hij eigenaar van nr. 21 te Oudega.

Kinderen:

1.Frouk , ~Blauwhuis 20-6-1724, zie kwartierstaat, klik op K

2.Laes , ~Blauwhuis 25-7-1731

3.Laes , *Idsega ~Blauwhuis 17-11-1734 +Oudega 22-12-1816, xBlauwhuis 27-11-1766 Fouw Meijes (* ong.1744 +Oudega 24-7-1809), 9 kinderen


Beroep:

boer


Gehuwd met:


547. Aaltje Wiebes Hielkema ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1696
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 28/01/1722
Gehuwd te: Blauwhuis


584. Cornelis Wouterse Pronk ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Scheveningen
Doopdatum 01/01/1649
Huwelijksdatum: 02/05/1679
Gehuwd te: Scheveningen
Begraven: 10/06/1684
Begraven te: Scheveningen

Gehuwd met:


585. Ariaantie Ariens Korving ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Scheveningen
Doopdatum 21/10/1652
Huwelijksdatum: 02/05/1679
Gehuwd te: Scheveningen
Overleden te: Scheveningen

Beroep:
huisvrouw586. Jan Flore(n) Westerduijn ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1648
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: 28/08/1672
Gehuwd te: Rijswijk
Ondertrouw: 14/08/1672
Begraven: 04/07/1723
Begraven te: Scheveningen

Extra info: Begraven te Scheveningen (kerk) 4-7-1723

Beschrijving:
Kinderen: 1.Floris , ~Scheveningen 2-9-1674 2.Floris , ~Scheveningen 22-10-1676 ⃞Scheveningen 31-5-1730, xScheveningen 18-5-1698 Mary Jacobs Pluim (~Scheveningen 21-10-1674 ⃞Scheveningen 7-10-1747), 6 kinderen 3.Thomas , ~Scheveningen 4-6-1678 4.Maritie , ~Scheveningen 4-7-1680 5.Maria , ~Scheveningen 4-10-1682 6.Cornelis , ~Scheveningen 24-10-1683 7.Aeltie , ~Scheveningen 15-4-1685, zie kwartierstaat, klik op K (gegevens uit dossier Westerduin, Scheveningse genealogische vereniging)
Jan Flore woonde in 1680 in de Weststraet-West. Hij had toen 1 kind tussen 4 en 8 jaar en 1 kind beneden 4 (Blaffaart). In 1721 woonde hij in de Torenstraat N-W (bron: lidmaten). Jan Flore trouwde te Rijswijk omdat Leuntje al enige maanden zwanger was, een gebruikelijk gewoonte in Scheveningen (bron: kwartierstaat Ruud Both). Jan Flore hertrouwde in Scheveningen op 13 of 16 okt. 1697 met Martje Arens de Ruijter (+1728), weduwe van Geerlof Ariens Spaans. Bij dit tweede huwelijk van Jan wordt voor het eerst de achternaam Westerduijn gebruikt.

Beroep:
stuurman ter haring, gasthuismeester (1695, 1713)

Gehuwd met:


587. Leuntje Cornelis (Onrust) ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Terheide in de buurt van van de Hey
Huwelijksdatum: 28/08/1672
Gehuwd te: Rijswijk
Ondertrouw: 14/08/1672
Begraven: 22/02/1695
Begraven te: Scheveningen

Beschrijving:

Leuntje wordt in officiele aktes alleen opgevoerd met patroniem, maar haar vader Cornelis heet Onrust.
588. Arie Gerritze Tael ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Scheveningen
Doopdatum 04/10/1671
Huwelijksdatum: 17/03/1697
Gehuwd te: Scheveningen
Overleden te: Scheveningen
Begraven: 19/09/1720
Begraven te: Scheveningen

Beschrijving:
Kinderen: 1.Gerrit , ~Scheveningen 13-7-1698, zie kwartierstaat, klik op K 2.Willem , ~6-9-1699 +12-9-1699 3.Corsje (ook: Christina) , ~Scheveningen 5-12-1700 +Scheveningen 31-12-1729 ⃞Scheveningen 5-1-1730 (`opt hooge choor` in de kelder van Pals) xScheveningen 14-6-1722 Harmanus Claase Pals (~23-5-1700 ⃞12-1-1754, zoon van Nicolaas Pals en Johanna Kruid) 4.Willem , *1702 +1702 5.Willem , ~11-2-1703 +1703 6.Willem , ~24-2-1704 +1704 7.Dirkje , ~24-2-1704 +1704 8.Michiel , ~4-10-1705 +30-1-1706 9.Michiel , ~22-5-1707 +28-5-1707 10.Anna , ~Scheveningen 5-12-1708 xScheveningen 19-6-1727 Arie Jacobs de Ruijter (~Scheveningen 19-6-1727 ⃞Scheveningen 15-8-1782, zoon van Jacob Ariens de Ruijter en Arijaentge Teunisse Baak)

Gehuwd met:


589. Leuntje Maertens de Wit ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Scheveningen
Doopdatum 10/05/1665
Huwelijksdatum: 17/03/1697
Gehuwd te: Scheveningen
Begraven: 24/08/1727
Begraven te: Scheveningen

Beschrijving:
Leuntje trouwde eerder (Scheveningen 19-5-1686) met Willem Chiele Tasman (~Scheveningen 22-4-1665 ⃞Scheveningen 9-7-1696) en na het overlijden van Arie nog met Cornelis Arie Man (* ?1661). De trouwdatum was Scheveningen 4-2-1725.590. Angse Gijse Ouwehand ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Katwijk aan Zee
Doopdatum 14/08/1672
Huwelijksdatum: 01/06/1698
Gehuwd te: Catwijk

Beschrijving:
Kinderen: 1.Jannetje , ~Katwijk 30-8-1699, zie kwartierstaat, klik op K 2.Gijsbert , ~21-8-1701 3.Gijsbert , ~19-11-1702 +Katwijk 29-11-1780 x17-10-1723 Matje Jacobs de Kraeij (~Katwijk 12-8-1703 +Katwijk 15-6-1767) 4.Annetje , ~1-11-1704 5.Grietje , ~2-5-1706 6.Cornelis , ~Katwijk aan Zee 3-7-1707 ⃞Katwijk aan Zee 25-6-1753 x1)Katwijk aan Zee 20-5-1736 Hilletje Reijne Varkevisser (~Katwijk aan Zee 22-9-1708 ⃞Katwijk aan Zee 10-3-1786, dochter van Reijnier Dirkse Varkevisser en Geertie Gerritsdr Roos (of Schipper)), 7 kinderen 7.Martijntje , ~Katwijk aan Zee 1-6-1710, x6-5-1742 Arie Cornelisse Pronk (*Scheveningen 1710), 3 kinderen

Gehuwd met:


591. Neeltje Cornelisse Hakker ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Katwijk aan Zee
Doopdatum 21/05/1673
Huwelijksdatum: 01/06/1698
Gehuwd te: Catwijk


594. Marcelis Pleunen Ritmeester ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Werkendam
Doopdatum 04/04/1666
Huwelijksdatum: (voor) 1689
Datum van overlijden: (na) 1705

Beschrijving:
Marcelis trouwde tevens met Geertruij Kemp, maar of dat eerder of later was, is niet duidelijk. Marcelis heeft al voor 1689 de achternaam Ritmeester, maar staat bij zijn geboorte beschreven als Marcelis Pleuneszoon Clauwerden. In zijn doopinschrijving (getuige was Mary of Marynus van Gilsen) staat: moeder onbekend. Toch is zeker dat Maijke de vrouw van vader Pleun is. Dat echtpaar heeft inclusief Marcelis 4 kinderen. Kinderen: 1.Adriaen , ~Werkendam 10-2-1689 +Almkerk 23-12-1762, xAlmkerk juli 1721 Maijke Janse Kamermans, 4 kinderen 2.Pleun , ~Werkendam 11-2-1691 3.Jenneke , * ?1693, zie kwartierstaat, klik op K 4.Pleuntje , ~Werkendam 17-9-1695, xGoudswaard 15-6-1732 Arij Janszoon Romeijn, 1 kind 5.Peeter , ~Werkendam 24-11-1697, x1)Almkerk 1719 of 1720 Adriaentje Ariens van Wijngaerde (*voor 1699 +voor januari 1733, dochter van Arien Huijgen van de Wijngaarden en Pieternella Cornelisdr. Groenevelt), 3 kinderen, x2)tussen 1727 en 1733 Cornelia Gerritse Stam (*voor augustus 1707 +voor december 1740), 3 kinderen, x3)Almkerk 12-2-1741 Ariaantje Pieterse de Graaff (*voor februari 1721), 2 kinderen 6.(Jaco)mijntje , ~Werkendam 5-9-1700, x1)november 1720 Joost Cornelisse Kamermans, 2 kinderen, x2)Almkerk 16-4-1729 Gijsbert Dirkse Uppel, x3)Almkerk-Emmikhoven 21-8-1736 Mathijs Stam (*Hoorne) 7.Marcelis , ~Werkendam 16-12-1703, xStad aan het Haringvliet 21-12-1732 Willempje Casteleijn (~Stad a/h Haringvliet voor juli 1714 +na oktober 1739, dochter van Willem Casteleijn en Lijsbeth Simons Schouten), 3 kinderen 8.Jurriaan , ~Werkendam 16-12-1703 9.Jurriaan , ~Werkendam 27-9-1705, x voor mei 1733 Aaltje van Genderen (*voor mei 1703), 3 kinderen

Gehuwd met:


595. Eeltje Jurriaansdr. Besterveld ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1660

Huwelijksdatum: (voor) 1689
Datum van overlijden: (na) 1705


596. Jan Hendriksze van Drunen ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1670
Geboorteplaats: Almkerk
Huwelijksdatum: 17/05/1693
Gehuwd te: Almkerk
Datum van overlijden: 10/02/1736

Beschrijving:

Kinderen van Jan en Trijntje:

1.Hendrik , *Almkerk ong.1694, x ong.1730 Adriaantje Ariens Sinttruiden (* ong.1710), 5 kinderen

2.Lucas , *Almkerk ong.1696 zie kwartierstaat, klik op K

3.Pieter , *Almkerk ong.1698

4.Aaltje , ~Almkerk 21-3-1700

5.Aaltje , ~Almkerk 14-8-1701

Jan hertrouwde in 1703 met Huibertje Jansdr. Uit dit huwelijk komen de kinderen:

6.Jan , ~Almkerk 27-1-1704

7.Aart , ~Almkerk 16-8-1705

8.Aart , ~Almkerk 29-1-1708

9.IJsbrand , ~Almkerk 30-6-1709

10.Teunis , ~Almkerk 12-6-1712

Sommige bronnen op internet noemen een derde huwelijk, met Hendrikje de Reus. Dat gegeven wordt m.i. echter nergens voldoende hard gemaakt.


Gehuwd met:


597. Trijntje Lucasdr. Kleefman ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1678
Geboorteplaats: voor
Huwelijksdatum: 17/05/1693
Gehuwd te: Almkerk


598. Gerrit Pieterse Mulders ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1677
Geboorteplaats: Almkerk

Beschrijving:

Kinderen (allen Ned. Gereformeerd gedoopt):

1.Marijke (Maijke) , * ong.1696, +Emmikhoven 6-4-1761, xAlmkerk 6-7-1721 Jan Pieters Dubbelt

2.Leijntje , xAlmkerk 1719 Leendert Hoboken (~Werkendam 17-2-1695)

3.Eijmert (IJmerd) , ~Almkerk 3-4-1701 (g: Anneke en Gijsbert Eijmertse), ?Almkerk 4-10-1762, xAlmkerk 1-6-1732 (otr 9-5-1732) Johanna Jacobs Sulcher, 4 kinderen

4.Jacomijntje , ~Almkerk 14-1-1703, zie kwartierstaat, klik op K

5.Aartje , ~Almkerk 28-1-1705 (g: Jacomijntje op de Camer), ?Almkerk 20-6-1763, xAlmkerk Aart Vanse

Van ene Peeterke Gerrits Mulders dient nog te worden vastgesteld of zij de dochter van bovengenoemde Gerrit Pieterse Mulders is. Peeterke trouwde 8-4-1722 te Almkerk met Dingeman Theunisse de Weert en in 1725 in dezelfde plaats met Gerrid Janse Metzelaar. Zij werd op 16-9-1766 te Almkerk begraven.


Gehuwd met:


599. Jenneke Eijmerts - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1678
Geboorteplaats: Almkerk


604. Aernout Pieters de Man ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1686
Geboorteplaats: Waardhuizen
Huwelijksdatum: 14/05/1713
Gehuwd te: Uitwijk

Gehuwd te Uitwijk en Waardhuizen 14-5-1713

Datum van overlijden: 22/01/1756
Overleden te: Uitwijk

Beschrijving:
Kinderen, allen Ned. Hervormd gedoopt: 1.Arie(n) , ~Uitwijk 15-4-1715 2.Pieter , ~Uitwijk 18-4-1717, zie kwartierstaat, klik op K 3.Arien , ~Uitwijk 2-3-1721 +Uitwijk na 1777, xUitwijk 28-8-1746 Willemina (Willemtie) Gerritsdr. van Edenburg (~Uitwijk 2-9-1708 +Uitwijk 29-6-1777, dochter van Gerrit Jorisz van Edenburg en Jenneke Esch) 4.Maaijke , *Waardhuizen ~Uitwijk 3-5-1731, xWaardhuizen 8-3-1750 (otr 30-1-1750) Lambertus Gijsbertsz van Iterson (~Heesbeen 7-1-1714, zoon van Gijsbert Jansz IJtersum en Maijken Servaase)

Gehuwd met:


605. Jenneke Ariens de Jongh ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1693
Geboorteplaats: Uitwijk
Huwelijksdatum: 14/05/1713
Gehuwd te: Uitwijk

Gehuwd te Uitwijk en Waardhuizen 14-5-1713

Datum van overlijden: 13/10/1765
Overleden te: Uitwijk


606. Geret Leenderse van Helden ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Wijk
Gedoopt te: Aalburg
Doopdatum 20/10/1675
Huwelijksdatum: 26/04/1699
Gehuwd te: Giessen
Datum van overlijden: 19/01/1743
Overleden te: Almkerk

Beschrijving:
Kinderen (Ned. Geref. gedoopt): 1.Leendert , ~Rijswijk 10-1-1700 +Strijen 11-7-1766, xJannigje Gijsen Streefkerk (~Strijen 4-2-1703 +Strijen 19-1-1764), 3 kinderen 2.Peter (Pieter) , ~Rijswijk 1-5-1701, x1)Dussen 2-9-1731 Johanna Pieter de (van) Gelder (~Dussen 1-9-1707 +Sleeuwijk 1732, dochter van Pieter van Gelder en Willemijntje Klaase Potters), 1 kind, x2)Sleeuwijk 10-5-1733 Mar(r)igje Snoek (~Sleeuwijk 5-5-1709, dochter van Hendrik Gielens Snoek en Grietje Ariens van Es), 3 kinderen 3.Arien , *1703, xGiessen 9-4-1734 Anneke Jans Biesheuvel (~Giessen 22-11-1711, dochter van Jan Biesheuvel en Maria Bot), 3 kinderen 4.Maarten , ~Giessen 4-7-1706 +Almkerk 26-4-1773, landbouwer, xAlmkerk 1-5-1735 Anneke Kraaijo (~Almkerk 10-11-1709 +Almkerk 5-12-1780, dochter van Bastiaan Meliszn en Jacomijntje Jans Kamermans), 4 kinderen 5.Frans , ~Almkerk 6-8-1709 +Almkerk 14-8-1781, x1)1737 Anneke de Ruijter (~Rijswijk 25-3-1703 +1739, dochter van Jan Janse de Ruijter en Belijke Aertsdr Vught), 1 kind, x2)Almkerk en Emmikhoven 29-11-1739 Geertruij van Mastrigt (~Almkerk 25-12-1715 +Almkerk 30-5-1771, dochter van Jacob Janszn van Mastrigt en Lijsbeth Gerrits Hoekel), 11 kinderen, x3)Dussen 11-12-1772 Jenneke Lagrouw (~Dussen 24-2-1712 +Almkerk 12-2-1783, dochter van Moses Moseszn Lagrouw en Teuntje Aertsdr) 6.Anthonij , ~Giessen 26-4-1711 +Almkerk 24-1-1775, x1)Almkerk 21-10-1736 Fijke Nanning van Ouwerkerk (~Almkerk 1-11-1716 +Almkerk 30-7-1740, dochter van Nanning Jans van Ouwerkerk en Aerjaentje Cornelis de Jong), x2)Almkerk 7-5-1741 Geertruij Vermeijs (~Capelle +Almkerk 2-6-1746). Anthonij had 6 kinderen (verdeling over de twee vrouwen onbekend) 7.Alida (Aaltje) , ~Giessen 7-1-1714, zie kwartierstaat, klik op K

Gehuwd met:


607. Bastiaentje (Sebastiaantje) Colijn (Klein) ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Babylonienbroek
Doopdatum 12/01/1670
Huwelijksdatum: 26/04/1699
Gehuwd te: Giessen
Overleden te: Almkerk

Beschrijving:

Getuigen bij de doop van Bastiaentje: Cornelia Ariens Jonghe en Aeltien Ariens de Jonghe
616. Berent Vervelden ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Aalten in de buurt van Dalen
Gedoopt te: Aalten
Doopdatum 01/02/1674
Huwelijksdatum: 21/11/1697
Gehuwd te: Aalten
Ondertrouw: 20/10/1697

Beschrijving:
Kinderen: 1.Geert , ~Aalten (Dale) 20-11-1698, zie kwartierstaat, klik op K 2.Gerrit Jan , xAalten 7-3-1723 (otr 14-2-1723) Hendersken Lohuijs (weduwe van Jan te Bokkel op de Haart) 3.Tonnis , ~Aalten 8-9-1700 4.Jan , ~Aalten 9-4-1703 5.Dersken , *Aalten (Dalen) ~Aalten 17-4-1707, otr Aalten 12-2-1752 Dirk te Hengeveld (~Aalten 5-10-1710, zoon van Evert te Hengevelt en Geesken Lechters 6.Henrie , ~Aalten 9-12-1708 7.Henrie , ~Aalten 29-3-1711 8.Engel , ~Aalten 22-10-1713 9.Henderske , ~Aalten 11-8-1715

Gehuwd met:


617. Jenneken Navis ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Aalten
Doopdatum 31/10/1675
Huwelijksdatum: 21/11/1697
Gehuwd te: Aalten
Ondertrouw: 20/10/1697

Beschrijving:
Jenneke trouwde eerder in Aalten (20-5-1694) met Geert te Hengevelt618. Jan Herfkes (te Bokkel) ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1652
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 19/03/1679
Gehuwd te: Aalten
Ondertrouw: 02/03/1679

Beschrijving:
Jan trouwde eerder met Trijntjen Nibbelincks. Kinderen uit huwelijk met Trijntje: 1.Isaac , ~Aalten 16-10-1687, + voor 1723, xEnneke Grevinck (~Aalten 5-2-1682, dr. van Wessel Grevinck en Luyte Doencks) 2.Gerrit , ~Aalten 23-3-1690 3.Elisabeth , ~Aalten 18-6-1693, zie kwartierstaat, klik op K

Gehuwd met:


619. Trijne te Bockel ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1663
Geboorteplaats: Aalten
Huwelijksdatum: 19/03/1679
Gehuwd te: Aalten
Ondertrouw: 02/03/1679


620. Hendrik Fokkink ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1663
Geboorteplaats: Aalten in de buurt van Barlo
Huwelijksdatum: 28/01/1694
Gehuwd te: Aalten
Ondertrouw: 07/01/1694

Beschrijving:
Op 27 mei 1711 verkopen `Willem Janknegt en Willemina van Coudum aan Hendrick Fuckink en Trijntjen te Bockel 1/6 part van het goed Fucking in het kerspel van Aalten, Baerle`. Kinderen van Hendrick en Trijne: 1.Berent , ~Aalten 24-1-1697 2.Wander , ~Aalten 29-1-1702, zie kwartierstaat, klik op K 3.Gerrit Jan , ~Aalten 5-10-1704 (bij deze Gerrit Jan is een vraagteken op zijn plaats: in de geboorteakte wordt als moeder niet Trijne maar Enneken genoemd) 4.Anneken , ~Aalten 25-12-1706 5.Mette , ~Aalten 27-2-1709

Gehuwd met:


621. Trijne te Bockel (alias Manschot) ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Aalten in de buurt van Barlo
Gedoopt te: Aalten
Doopdatum 21/06/1674
Huwelijksdatum: 28/01/1694
Gehuwd te: Aalten
Ondertrouw: 07/01/1694

Beschrijving:
Trijne noemde zich Manschot en was onder voogdij van haar oom Albert gesteld622. Berent te Gussenklo ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Lintelo
Doopdatum 29/12/1667
Huwelijksdatum: 08/03/1696
Gehuwd te: Aalten
Ondertrouw: 16/02/1696
Datum van overlijden: 01/05/1732

Beschrijving:
Berent en Berentjen kregen op 31-1-1696 huwelijksdispensatie voor het hof van Gelderland: Bernt ten Gussinkloo en Beerntje Wolterinks, zuster en broederskinderen (Winterswijk). Berents vader was een zoon van Berent te Gussinklo en Berentjen ten Gussinkloe (generatie 12, nrs. 2488 en 2489). Op 13-4-1684 hertrouwt Geesken te Gussinklo (zie generatie 11, nr. 1247) als weduwe van Wolter Wolterincks. Zij is dus vrijwel zeker de moeder van Beertje Wolterinks en daarmee de zus van Hendrick. Kinderen: 1.Hendrik , ~14-2-1697 2.Geesken , ~15-6-1698, zie kwartierstaat, klik op K 3.Hendersken , ~13-2-1701 4.Willemijna , ~14-11-1706 5.Willem , *1708 6.Berent , ~19-9-1709, x19-7-1733 Anna Kartina Engelink (~Bocholt 18-6-1699, dochter van Claas Engelink en Alken Meijerink) 7.Henri-Jan , ~18-3-1711 8.Janna , ~4-6-1713 9.Henrica-Eva , ~4-6-1713 10.Mette , ~19-7-1715

Beroep:
scholte

Gehuwd met:


623. Berentje (Berendeken) Wolterink ( Vader - Moeder - Kind )
Geboorteplaats: Lintelo
Gedoopt te: Aalten
Doopdatum 12/11/1676
Huwelijksdatum: 08/03/1696
Gehuwd te: Aalten
Ondertrouw: 16/02/1696


624. Jop (Job) Joppen - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 23/07/1702
Gehuwd te: Hardinxveld

Beschrijving:
Kinderen: 1.Job , ~Hardinxveld 6-1-1704, zie kwartierstaat, klik op K 2.Cornelis , ~Hardinxveld 24-10-1706 3.Fijghje , ~Hardinxveld 2-9-1708 4.Cornelis , ~Hardinxveld 25-1-1711 5.Bastiaan , ~Hardinxveld 18-2-1714 6.Annigje , ~Hardinxveld 3-5-1716 7.Arij , ~Hardinxveld 15-8-1717 8.Annigje , ~Hardinxveld 21-7-1720 9.Dirk , ~Hardinxveld 6-8-1723

Gehuwd met:


625. Pietertje Joppen - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 23/07/1702
Gehuwd te: Hardinxveld


628. Cornelis Janszn. Pijl ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 20/08/1693
Gehuwd te: Hardinxveld

Beschrijving:
Kinderen: 1.Jan , ~Hardinxveld 31-7-1695, zie kwartierstaat, klik op K 2.Lijntje , ~Hardinxveld 5-1-1698 3.Bartje , ~Hardinxveld 31-10-1706

Gehuwd met:


629. Cornelia Teunis - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 20/08/1693
Gehuwd te: Hardinxveld


632. Pieter Claase Sluimer ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Lekkerkerk
Doopdatum 29/08/1688

Beschrijving:
Kinderen, gereformeerd gedoopt: 1.Claas , ~25-2-1711, otr 16-1-1739 Lena Willemse Klerk, 4 kinderen 2.Leentje , ~19-8-1712 3.Maria , ~16-7-1714, x2-11-1742 NN 4.Leentje , ~19-7-1716 5.Lena (Leentje) , ~Lekkerkerk 16-11-1718, xOuderkerk aan den IJssel 11-6-1746 Willem Pietersz de Graaf (~Ouderkerk a/d IJssel 24-11-1709 +Krimpen a/d IJssel 31-8-1731, Willem had twee eerdere huwelijken) 6.Dirk , ~Lekkerkerk 8-8-1721, zie kwartierstaat, klik op K

Gehuwd met:


633. Willempie Dirkse - - - - ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Lekkerkerk
Doopdatum 27/04/1681


634. Cornelis Jansz (Griek) ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1690
Geboorteplaats: Ammerstol
Huwelijksdatum: 29/08/1723
Gehuwd te: Ammerstol
Ondertrouw: 13/08/1723

Beschrijving:
Kinderen: 1.Pietertje , zie kwartierstaat, klik op K 2.Teuntje , ~Ammerstol 5-1-1727 3.Jan Hindrikze , ~Ammerstol 5-1-1727 Cornelis trouwde eerder met Marigje Jans

Gehuwd met:


635. Ariaantje Jans Dubbeldam ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1690
Geboorteplaats: Ammerstol
Huwelijksdatum: 29/08/1723
Gehuwd te: Ammerstol
Ondertrouw: 13/08/1723

Beschrijving:
Ariaantje trouwde eerder te Ammerstol op 24-1-1717 met de arbeider Willem Jansze (*Ammerstol ong.1688 - +Ammerstol ong.1722). Uit dit huwelijk de kinderen: Jannege (~Ammerstol 15 mei 1717 g: Beertje Jans) en Jan (~Ammerstol 6-8-1719 g: Teuntje Cornelis)638. Cornelis Cornelisse Pijl ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 30/01/1689
Gehuwd te: Hardinxveld
Ondertrouw: 08/01/1689

Onderhuwelijk in Schelluinen 8-1-1689

Beschrijving:
Cornelis was afkomstig van Hardinxveld Kinderen: 1.Marrigje , ~Hardinxveld 30-10-1689 get: Bart Cornelisse, Magheltje Cornelis 2.Grietjen , ~Hardinxveld 30-9-1691 get: Cornelis Ariens Jonker, Magdaleentje Ariens 3.Cornelis , ~Hardinxveld 5-4-1693 get: Jannighje Cornelis, Cornelis Janse 4.Geertje , ~Hardinxveld 8-1-1695 get: Cornelis Pieters, Barber Jans 5.Jan , ~Hardinxveld 14-11-1700 get: Arij Cornelisse(?), Stijntje Goverts 6.Gijsbertje , ~Hardinxveld 1-4-1703 get: Macheltje Cornelis, Bart Cornelis 7.Bartje , ~Hardinxveld 31-10-1706, zie kwartierstaat, klik op K (bron voor de eerste vier kinderen: A. den Breejen)

Beroep:
lijndraaier

Gehuwd met:


639. Cornelia Cornelis - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 30/01/1689
Gehuwd te: Hardinxveld
Ondertrouw: 08/01/1689

Onderhuwelijk in Schelluinen 8-1-1689

Beschrijving:
Cornelia was afkomstig uit Schelluinen640. Lambertus Tijsse Versantvoort ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 07/01/1690
Huwelijksdatum: 02/09/1716
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd te Sint-Oedenrode 2-9-1716 (RK trouwboek) en 27-9-1716 (schepentrouwboek)

Datum van overlijden: (ongeveer) 16/11/1769

Overleden tussen 17-2-1557 en 16-11-1769

Beschrijving:
Kinderen (volgorde klopt niet, veel geboortegegevens ontbreken): 1.Alegonda , xSint-Oedenrode 1-2-1739 Mathijs Hendric van Eerdt (Mathijs hertrouwt 5-2-1747 met Catharina Jan Deenisse) 2.Maria , xSint-Oedenrode 3-9-1741 Marten Jansen van der Hagen (in 1748 3n 1762 vermeld als borgemeester van Nijnsel en Vressel) 3.Wilhelmus , ~Sint-Oedenrode 26-8-1720 4.Mateus (Mathijs) , + tussen 18-4-1755 en 27-6-1758, xSint-Oedenrode 26-1-1749 Christina Jan van der Hagen (Christina hertrouwt 27-6-1758 met Adriaan Wouter Cluijtmans) 5.Anna Maria , ~Sint-Oedenrode 9-1-1724, zie kwartierstaat nr. 381 6.Peter , ~Sint-Oedenrode 22-4-1730 7.Peter , ~Sint-Oedenrode 10-8-1731, ⃞2-5-1787, in 1766 borgemeester van Olland en Houtem, x2-10-1710 Helena Andriesse Raijmakers (+ tussen 16-2-1810 en 17-5-1813) 8.Joannes , ~Sint-Oedenrode 4-8-1734, zie kwartierstaat nr. 320 9.Adrianus , ⃞Oirschot 25-1-1799, xSint-Oedenrode 17-9-1752 Maria Willem Rovers. Een zekere Antoni van der Laak uit Best tekent protest aan tegen het huwelijk, omdat Maria hem trouwbeloften zou hebben gedaan. Hij verzoekt de schepenen het huwelijk op te schorten en Maria te verplichten met hem te trouwen. Het protest helpt niet, want het huwelijk wordt voor de schepenen voltrokken. Op 14-5-1792 verhuist Adrianus met vrouw en de kinderen Lamert, Willem en Maria naar Oirschot. 10.Lambertus , xSint-Oedenrode 3-9-1758 Helena van Erp (+ voor 21-9-1805). Op 26-6-1764 vertrekt Lambertus met vrouw en de kinderen Willemijna, Willem en Lambert naar Liempde. 11.Johannes , + voor 3-7-1778, xSint-Oedenrode 23-11-1766 Adriana der Kinderen (+1819), 4 kinderen. Adriana hertrouwt op 12-7-1778 met Willem de Bie. Op 10-3-1789 is ook deze Willem niet meer in leven. 12.Catharina , ⃞31-3-1760, xSint-Oedenrode 3-9-1758 Nicolaas Jan Kerkhoff (Nicolaas hertrouwt met Anna Maria Habraake). 13.Maria Catharina 14.Theodorus (Dirk) , in 1804 benoemd tot armmeester, xSint-Oedenrode 21-9-1766 Anna Maria Hurx

Gehuwd met:


641. Maria Willem(s) Kerkhof ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 03/01/1699
Huwelijksdatum: 02/09/1716
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd te Sint-Oedenrode 2-9-1716 (RK trouwboek) en 27-9-1716 (schepentrouwboek)

Datum van overlijden: (ongeveer) 23/09/1772

Overleden tussen 16-11-1769 en 23-9-1772642. Adriaan Olislager ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1688
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


643. Marie van Lieshout ( - - Kind )644. Joannis van Roij ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Gemonde
Doopdatum 29/01/1699
Huwelijksdatum: 07/05/1722
Gehuwd te: Gemonde

Gehuwd met:


645. Johanna Adrianus IJkemans ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Den Dungen
Doopdatum 11/10/1699
Huwelijksdatum: 07/05/1722
Gehuwd te: Gemonde


646. Joannes Quilhelmus Baaijens ( Vader - - Kind )

Huwelijksdatum: 06/05/1714
Gehuwd te: Boxtel

Gehuwd met:


647. Barbara Vorstenbosch ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 06/05/1714
Gehuwd te: Boxtel
Datum van overlijden: 14/04/1723
Overleden te: Boxtel


648. Jan Adriaen van der Heijde ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1709
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 05/02/1736
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 21/01/1736

Gehuwd met:


649. Anneke Adriaen Cluijtmans ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 09/07/1705
Huwelijksdatum: 05/02/1736
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 21/01/1736


650. Jan Aerts van Houtem ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1698
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 17/08/1727
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 02/08/1727

Gehuwd met:


651. Baijke (Barbara) Peters van Erp ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 04/10/1704
Huwelijksdatum: 17/08/1727
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 02/08/1727
Datum van overlijden: 01/02/1779
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Baijke had een tweede huwelijk (Sint-Oedenrode 26-1-1738) met Gijsbert Hendrix van Hirtum652. Arnoldus (Aert) Habraken ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Breugel
Doopdatum 08/11/1716
Huwelijksdatum: 08/10/1741
Gehuwd te: Son

Gehuwd te Son (schepenen) 8-10-1741

Datum van overlijden: (ongeveer) 1748
Overleden te:

Beschrijving:
Kinderen: Maria, Matthijs (zie kwartierstaat, klik op K) en Joannes.

Gehuwd met:


653. Johanna Maria (Jenneke) Michiel van Lieshout ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Breugel
Doopdatum 04/06/1720
Huwelijksdatum: 08/10/1741
Gehuwd te: Son

Gehuwd te Son (schepenen) 8-10-1741

Begraven: 02/04/1803
Begraven te: Breugel

Beschrijving:
Getuigen bij doop Johanna: Marcellus Schuttiens en Barbara Jansse van Lieshout. Johanna hertrouwde (Nuenen 18-5-1750) met Thomas van Rooij (*Breugel).654. Guilielmus van Roij ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1710
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 05/02/1736
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


655. Maria Cluijtmans ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1712
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 05/02/1736
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


658. Cornelis Johannes Wouters van der Schoot ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 20/12/1683
Huwelijksdatum: 18/09/1712
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


659. Maria Hendrick van Deursen ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Erp
Doopdatum 28/08/1692
Huwelijksdatum: 18/09/1712
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


660. Jan van Roij ( - - Kind )662. Adrianus Kerkhof ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 07/02/1695
Huwelijksdatum: 23/03/1723
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


663. Wilhelmina der Kinderen ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 23/03/1705
Huwelijksdatum: 23/03/1723
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


666. Petrus Cornelis Sanders ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1665
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 15/02/1705
Gehuwd te: Nuenen
Ondertrouw: 31/01/1705
Datum van overlijden: 07/03/1725
Overleden te: Mierlo
Begraven: 09/03/1725
Begraven te: Mierlo

Gehuwd met:


667. Geertruij Jansse - - - - ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Nuenen
Doopdatum 31/01/1676
Huwelijksdatum: 15/02/1705
Gehuwd te: Nuenen
Ondertrouw: 31/01/1705


668. Gerardus Janse van Wijck ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 05/11/1724
Gehuwd te: Breugel

Beschrijving:
Nog nader te bestuderen: Gerardus wordt bij trouwakte `Van Ewijckt` genoemd (bron: M. van Asseldonk uit Zoetermeer). Dit zou kunnen betekenen dat de naam Van Wijck verwijst naar het rivierengebied (Ewijk).

Gehuwd met:


669. Joanna Godefridus Willems ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 05/11/1724
Gehuwd te: Breugel


670. Jacobus Lamberts van Geffen ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Helmond
Doopdatum 06/08/1697
Huwelijksdatum: 05/05/1720
Gehuwd te: Mierlo
Ondertrouw: 20/04/1720

Beschrijving:
Doopgetuigen bij Jacobus: Jacobus Jansen uit Helmond en Hendrina Evers uit Mierlo. Huwelijksgetuigen zijn Jacobus van Asten en Gerardus Janssen. In het schepentrouwboek van Mierlo staat Jacobus op 21-2-1722 vermeld als `vertrokken uit Helmond`. Kinderen: 1.Johanna , ~Mierlo 6-4-1721 2.Lambertus , ~Mierlo 8-2-1723 3.Anna Maria , ~Mierlo 2-12-1725, zie kwartierstaat, klik op K 4.Catharina , ~Nuenen 13-10-1734 ⃞Nuenen 14-10-1741 5.Franciscus , ~Nuenen 23-7-1738 ⃞Nuenen 11-12-1759 6.Johanna Maria , ~Nuenen 31-10-1740

Beroep:
hovenier

Gehuwd met:


671. Norberta (Albertina) Jansen van Asten ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Mierlo
Doopdatum 18/09/1697
Huwelijksdatum: 05/05/1720
Gehuwd te: Mierlo
Ondertrouw: 20/04/1720
Begraven: 16/08/1760
Begraven te: Nuenen

Beschrijving:
Doopgetuigen: Theodorus Theunis en Arnolda Johannes Kaijmans.672. Willem van Bavel ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1679
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 31/07/1707
Gehuwd te: Breda

Gehuwd te Breda (Grote Kerk) 31-7-1707

Datum van overlijden: 13/09/1736
Overleden te: Breda

Beschrijving:
Willem huwde eerst op 7-11-1694 met Elisabeth (Lijsbeth) Vermeulen. Zij kregen 3 kinderen: 1.Godefridus , ~Breda 27-1-1696, xMartina Verhoeven 2.Lucia , ~Breda 8-2-1697 3.Cornelius , ~Breda 17-8-1704 Uit het huwelijk met Maria Smits volgden nog 6 kinderen: 4.Adriana , ~Breda 21-8-1708 (p: Wilhelmus Smits m: Catharina van Gils) 5.Arnoldus , ~Breda 21-1-1710 (p: Thomas Siermans m: Maria van Bavel, Catharina van Gils) 6.Arnoldus , ~Breda 6-8-1711 (p: Thomas Simon m: Catharina van Gilse), zie kwartierstaat, klik op K 7.Helena , ~Breda 16-2-1714 (p: Steven Smits m: Catharina van Bavel) 8.Maria , ~Breda 7-8-1716 (p: Francis Zeemens, Petrus Jansen m: Anna Maria van Gils) 9.Petronella , ~Breda 25-1-1719 (p: Govaert van Bael m: Barbara Smits)

Gehuwd met:


673. Maria Smits ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Breda
Doopdatum 10/07/1682
Huwelijksdatum: 31/07/1707
Gehuwd te: Breda

Gehuwd te Breda (Grote Kerk) 31-7-1707

Beschrijving:
Maria woonde ten tijde van haar huwelijk te Breda op de Haagdijk674. Petrus Honert ( - - Kind )
Geboorteplaats: Goes
Huwelijksdatum: 15/01/1711
Gehuwd te: Dordrecht

Gehuwd te Dordrecht 15-1-1711 (gerecht), 30-1-1711 (kerk)

Beschrijving:
Petrus en Adriana huwden in de Oud-Katholieke kerk. Kinderen: 1.Nicolaus , ~Dordrecht 8-12-1711 (g:Hinrick Houtkam, Cornelia Jans) ?Dordrecht 4-7-1712 2.Adriana , ~Dordrecht 21-8-1713 (g: Gerardus van Nieuwkerken, Joanna Constant), zie kwartierstaat, klik op K 3.Judith , ~Dordrecht 13-4-1715 (g: Rincrus Honert, Aldegonde de Jonge) 4.Nicolaus , ~Dordrecht 1-5-1719 (g: Joannes Avrina Greker, Machtildis Claudy) 5.Machtildus , ~Dordrecht 28-2-1721 (g: Constans Fachuix, Machtildis Glaudy) 6.Henrica , ~Dordrecht 20-10-1722 (g: Constans Fachuix, Machtildis Glaudy) 7.Nicolaus , ~Dordrecht 12-12-1724 (g: Paulus van Gus, Machtildis Glaudy)

Gehuwd met:


675. Adriana Houtcamp ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Dordrecht (g: Jan en Anna Constant)
Doopdatum 05/10/1689
Huwelijksdatum: 15/01/1711
Gehuwd te: Dordrecht

Gehuwd te Dordrecht 15-1-1711 (gerecht), 30-1-1711 (kerk)678. Joannes Beckers ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1680
Geboorteplaats: Breda
Huwelijksdatum: 13/05/1708
Gehuwd te: Breda
Datum van overlijden: 01/11/1711

Gehuwd met:


679. Lucia Leers ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1685
Geboorteplaats: Breda
Huwelijksdatum: 13/05/1708
Gehuwd te: Breda
Datum van overlijden: 24/04/1771
Overleden te: Breda

Beschrijving:
Er is een tweede huwelijk van Lucia (Breda 22-11-1711) met Adriaan van Gastel688. Adriaan Joost Horsten ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Dongen
Doopdatum 31/07/1701
Begraven: 21/10/1778
Begraven te: Tilburg

Beroep:
herbergier

Gehuwd met:


689. Allegonda Jan Broeckmans ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1711
Geboorteplaats:
Datum van overlijden: 28/02/1787
Overleden te: Tilburg


690. Michaelis Schaapsmeerders ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 17/07/1677
Geboorteplaats: Tilburg
Huwelijksdatum: 28/04/1704
Gehuwd te: Tilburg

Gehuwd met:


691. Clara Meijers ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1678
Geboorteplaats: Tilburg
Huwelijksdatum: 28/04/1704
Gehuwd te: Tilburg


692. Johannes Vennemans ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Tilburg
Doopdatum 22/04/1692
Huwelijksdatum: 01/04/1720
Gehuwd te: Tilburg
Ondertrouw: 15/03/1720

Gehuwd met:


693. Aldegonda van Es ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Tilburg
Doopdatum 31/10/1694
Huwelijksdatum: 01/04/1720
Gehuwd te: Tilburg
Ondertrouw: 15/03/1720


694. Antony Hamels ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Diest (Belgi?)
Doopdatum 13/03/1698
Huwelijksdatum: 17/03/1721
Gehuwd te: Tilburg
Begraven: 04/02/1779
Begraven te: Hilvarenbeek

Beschrijving:
Antony was Nederduits gereformeerd. Hij hertrouwde in Hilvarenbeek op 13-2-1757 met Maria Verhoeven. Kinderen van Antony en Maria: 1.Anna Catharina (~Tilburg 9-2-1722- +????) 2.Petrus (~Tilburg 30-3-1723 +Tilburg 11-2-1741) 3.Theodorus (~Tilburg 17-5-1725 +Tilburg 18-11-1782, xFrancis de Gree) 4.Henricus (~Tilburg 25-12-1727 +????) 5.Maria Catharina (~Tilburg 25-12-1730 +Tilburg 6-1-1731) 6.Maria Catharina (~Tilburg 23-5-1732), zie kwartierstaat, klik op K

Gehuwd met:


695. Maria Dirck van Brul ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Tilburg
Doopdatum 11/07/1689
Huwelijksdatum: 17/03/1721
Gehuwd te: Tilburg
Datum van overlijden: (voor) 1757

Beschrijving:
Getuige bij de doop van Maria: Magdalena Geert de Roij. Maria trouwde eerder met Hendrick Jan Schaepsmeerders en had uit dat huwelijk 5 kinderen: Catharina , ~Tilburg 6-2-1713 Maria Hendrick , ~Tilburg 16-8-1715 +voor 1745, x24-11-1737 Antonij Hendrick van Hees Joannes , ~Tilburg 16-6-1717 Gertruda Huberta , *Tilburg ong. 1718 +Tilburg Goirke 19-10-1811 Hendrikus , ~Tilburg 29-2-1720, xTilburg 27-7-1749 Adriana van de Kuris696. Jurrien Gerrits - - - - ( - - Kind )

Gedoopt te: Nijbroek
Doopdatum 23/11/1684
Huwelijksdatum: 03/09/1707
Gehuwd te: Nijbroek
Datum van overlijden: 01/10/1755
Overleden te: Apeldoorn

Beschrijving:

Jurrien staat vermeld als "onecht kind van Fenneken Egberts verwekt door Gerrit Henrix, zoon van Henrick Jurrien".


Gehuwd met:


697. Willemtje Gerrits - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 03/09/1707
Gehuwd te: Nijbroek
Datum van overlijden: 06/10/1775
Overleden te: Apeldoorn


700. Michael Gerardi (alias Henneberg) van Loosbroek ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1670
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 10/02/1697
Datum van overlijden: 21/08/1737
Overleden te: Macharen

Beschrijving:
Kinderen: 1.Jacobus , ~Macharen 26-10-1698, zie kwartierstaat, klik op K 2.Henrica , *1700 3.Maria , ~18-6-1702 4.Gerardus , ~29-3-1706 5.Gertrudis , ~24-1-1706 6.Maria Sofia , *1707 7.Dionysius , ~24-1-1710 8.Reinerus , ~27-2-1712 9.Franciscus , ~24-9-1714

Gehuwd met:


701. Joanna van Erp ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Macharen
Doopdatum 03/01/1672
Huwelijksdatum: 10/02/1697
Datum van overlijden: 30/08/1729
Overleden te: Macharen


702. Peter Dirx van Grinsven ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Oss
Doopdatum 28/01/1687
Huwelijksdatum: 18/06/1719
Gehuwd te: Oss
Ondertrouw: 03/06/1719
Datum van overlijden: 29/01/1759
Overleden te: Oss

Gehuwd met:


703. Adriana Quirinusdr. van Gemert ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Oss
Doopdatum 28/04/1684
Huwelijksdatum: 18/06/1719
Gehuwd te: Oss
Ondertrouw: 03/06/1719
Datum van overlijden: 23/02/1760
Overleden te: Oss


704. Judocus van de Ven ( - - Kind )706. Joannis Willems ( - - Kind )

Gehuwd met:


707. Maria - - - - ( - - Kind )708. Joannis van Son ( - - Kind )710. Peter Stevens ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1680
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 27/01/1704
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 12/01/1704

Beschrijving:
Ook aangetroffen onder de naam Peter Steven(s) Joosten. Kinderen: 1.Joanna , ~Sint-Oedenrode 3-12-1704 2.Antonius , ~Sint-Oedenrode 1-5-1706 3.Joannes , ~Sint-Oedenrode 7-12-1707 +Sint-Oedenrode 29-4-1779, xSint-Oedenrode 4-9-1729 Petronilla Dirk Versantvoort. kind: Anna Maria Johannes (~St.-Oed. 18-5-1739) 4.Maria , ~Sint-Oedenrode 4-8-1709, xJoannes der Kinderen, kind: Antonius (~St.-Oed. 1-9-1734) 5.Wilhelmus , ~Sint-Oedenrode 12-9-1711, x NN, kinderen: Pieter en Willemijn 6.Stephanus , ~Sint-Oedenrode 6-6-1713 7.Joanna (Jenneke) , ~Sint-Oedenrode 27-10-1715, zie kwartierstaat, klik op K 8.Josijna , ~Sint-Oedenrode 21-4-1717 9.Petronella , ~Sint-Oedenrode 10-4-1719, xGodefridus Marten Hurcx.Kinderen: Anthony en Johanna. 10.Joanna , ~Sint-Oedenrode 27-11-1721 11.Josephus , ~Sint-Oedenrode 17-11-1722

Gehuwd met:


711. Tonnisken (Antonia) Tonissen van Rijsinge ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1676
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 27/01/1704
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 12/01/1704


712. Paul van Hastenberg ( - - Kind )714. Adrianus van de Koevering (Coeveringh) ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1682
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 15/06/1710
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 31/05/1710

Beschrijving:
Kinderen: 1.Catarina , ~Sint-Oedenrode 8-8-1711 2.Johanna , ~Sint-Oedenrode 10-1-1713, zie kwartierstaat, klik op K 3.Anna Maria , ~Sint-Oedenrode 19-12-1714 4.Arnolda , ~Sint-Oedenrode 23-10-1716 5.Cornelia , ~Sint-Oedenrode 23-11-1718 6.Rogier , ~Sint-Oedenrode 10-1-1721 7.Adriana , ~Sint-Oedenrode 2-6-1722

Gehuwd met:


715. Maria Willems ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1685
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 15/06/1710
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 31/05/1710


716. Adrianus Jansse van de Moszelaar ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 29/12/1699
Huwelijksdatum: 11/02/1725
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 27/01/1725

Gehuwd met:


717. Cathalijn Hendriks van Aerle ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: 11/02/1725
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 27/01/1725


722. Cornelis Johannes Wouters van der Schoot ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 20/12/1683
Huwelijksdatum: 18/09/1712
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


723. Maria Hendrick van Deursen ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Erp
Doopdatum 28/08/1692
Huwelijksdatum: 18/09/1712
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


724. Jan van Roij ( - - Kind )726. Adrianus Kerkhof ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 07/02/1695
Huwelijksdatum: 23/03/1723
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


727. Wilhelmina der Kinderen ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 23/03/1705
Huwelijksdatum: 23/03/1723
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


730. Petrus Cornelis Sanders ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1665
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 15/02/1705
Gehuwd te: Nuenen
Ondertrouw: 31/01/1705
Datum van overlijden: 07/03/1725
Overleden te: Mierlo
Begraven: 09/03/1725
Begraven te: Mierlo

Gehuwd met:


731. Geertruij Jansse - - - - ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Nuenen
Doopdatum 31/01/1676
Huwelijksdatum: 15/02/1705
Gehuwd te: Nuenen
Ondertrouw: 31/01/1705


732. Gerardus Janse van Wijck ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 05/11/1724
Gehuwd te: Breugel

Beschrijving:
Nog nader te bestuderen: Gerardus wordt bij trouwakte `Van Ewijckt` genoemd (bron: M. van Asseldonk uit Zoetermeer). Dit zou kunnen betekenen dat de naam Van Wijck verwijst naar het rivierengebied (Ewijk).

Gehuwd met:


733. Joanna Godefridus Willems ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 05/11/1724
Gehuwd te: Breugel


734. Jacobus Lamberts van Geffen ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Helmond
Doopdatum 06/08/1697
Huwelijksdatum: 05/05/1720
Gehuwd te: Mierlo
Ondertrouw: 20/04/1720

Beschrijving:
Doopgetuigen bij Jacobus: Jacobus Jansen uit Helmond en Hendrina Evers uit Mierlo. Huwelijksgetuigen zijn Jacobus van Asten en Gerardus Janssen. In het schepentrouwboek van Mierlo staat Jacobus op 21-2-1722 vermeld als `vertrokken uit Helmond`. Kinderen: 1.Johanna , ~Mierlo 6-4-1721 2.Lambertus , ~Mierlo 8-2-1723 3.Anna Maria , ~Mierlo 2-12-1725, zie kwartierstaat, klik op K 4.Catharina , ~Nuenen 13-10-1734 ⃞Nuenen 14-10-1741 5.Franciscus , ~Nuenen 23-7-1738 ⃞Nuenen 11-12-1759 6.Johanna Maria , ~Nuenen 31-10-1740

Beroep:
hovenier

Gehuwd met:


735. Norberta (Albertina) Jansen van Asten ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Mierlo
Doopdatum 18/09/1697
Huwelijksdatum: 05/05/1720
Gehuwd te: Mierlo
Ondertrouw: 20/04/1720
Begraven: 16/08/1760
Begraven te: Nuenen

Beschrijving:
Doopgetuigen: Theodorus Theunis en Arnolda Johannes Kaijmans.736. Henricus van de Laar ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1684
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 06/03/1707
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 19/02/1707
Datum van overlijden: 13/12/1769
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Henricus woonder eerst op hoeve De Kleine Laar, later op De Grote Laar. Hij was schepen van Sint-Oedenrode en borgemeester van Neijnsel en Vressel. Kinderen: 1.Magdalena , ~Sint-Oedenrode 1-2-1708 2.Cornelis , ~Sint-Oedenrode 1-4-1709, zie kwartierstaat, klik op K 3.Wilhelmina , *Sint-Oedenrode ?1710, xSint-Oedenrode 24-1-1734 Peter van Erp (zoon van Petrus Jansse van Erp en Heijlke Adriaens van Veghel) 4.Wilhelmus , ~Sint-Oedenrode 1-11-1711 5.Theodorus , ~Sint-Oedenrode 28-1-1716 +1784 6.Ida , ~Sint-Oedenrode 3-4-1722 +Sint-Oedenrode 26-7-1794, xSint-Oedenrode 17-11-1748 Adriaen van Veghel (* ?1720) 7.Theodorus , ~Sint-Oedenrode 21-7-1727 +1781

Gehuwd met:


737. Maria Dirck van Boxtel ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 02/02/1681
Huwelijksdatum: 06/03/1707
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 19/02/1707
Datum van overlijden: 01/01/1760
Overleden te: Sint-Oedenrode


738. Adriaan Versantvoort ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: 28/06/1705
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 13/06/1705

Beschrijving:
Getuigen bij het huwelijk: Mateus Versantvoort en Petrus van Ham.
Adriaan koop op 8-4-1744 van de erven van juffr. Gertruydis van Berkenbos een woonhuis plus een groot aantal percelen te Olland voor een totaalbedrag van 2200 gulden (excl. kosten en belastingen).

Gehuwd met:


739. Catharina der Kinderen ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: 28/06/1705
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 13/06/1705
Datum van overlijden: 02/05/1785
Overleden te: Sint-Oedenrode


740. Adrianus Hendrick van de Rijt ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1685
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1615
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: 25/04/1776
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Adrianus koopt op 13-10-1728 de Dekany-hoeve. In de jaren 1721, 1730, 1739 en 1747 wordt hij vermeld als borgemeester van Everse.

Gehuwd met:


741. Catharina Dirck van Boxtel ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 03/06/1683
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1615
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


742. Jan Antoni Hoppenaars ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1685
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1715

Gehuwd met:


743. Maria Janse van der Heijden ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1685
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1715


744. Johannes van de Kerkhof ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 05/12/1685
Huwelijksdatum: 22/10/1713
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 07/10/1713

Gehuwd met:


745. Marie van den Hurck ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1695
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 22/10/1713
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 07/10/1713


746. Joannes Petri van Erp ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 30/11/1700
Huwelijksdatum: 25/08/1726
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 10/08/1726
Datum van overlijden: 31/12/1785
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Kinderen: 1.Adrianus , ~Sint-Oedenrode 26-8-1727 +Sint-Oedenrode 18-2-1791, xSint-Oedenrode 2-8-1749 Elisabeth van Hirtum, 4 kinderen 2.Barbara , ~Sint-Oedenrode 4-2-1730, zie kwartierstaat, klik op K 3.Joanna , ~Sint-Oedenrode 1-9-1732, x22-5-1751 Johannes Merckelenbach 4.Maria , ~Sint-Oedenrode 1-9-1732 +Sint-Oedenrode 21-8-1799, xSint-Oedenrode 20-8-1758 Johannes van de Laak (~Sint-Oedenrode 9-7-1728), 1 kind 5.Jenneke , ~Sint-Oedenrode 15-5-1737, xSint-Oedenrode 2-2-1765 Lucas Latijnhouwers (~Sint-Oedenrode 18-1-1738 +Sint-Oedenrode 19-1-1820), 5 kinderen

Gehuwd met:


747. Mechtildis (Mechelina) van Horen ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 13/10/1702
Huwelijksdatum: 25/08/1726
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 10/08/1726
Datum van overlijden: 20/01/1786
Overleden te: Sint-Oedenrode


748. Wilhelmus Jansse Kluijtmans ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 18/05/1711
Huwelijksdatum: 31/01/1734
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 16/01/1734

Gehuwd met:


749. Johanna Verhagen ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1711
Geboorteplaats: Son
Huwelijksdatum: 31/01/1734
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 16/01/1734


750. Joannes van der Heijden ( - - Kind )752. Wilhelmus der Kinderen ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 03/10/1679
Huwelijksdatum: 30/01/1707
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 15/01/1707

Beschrijving:
Wilhelmus trouwde eerder in St.-Oedenrode op 8-12-1697 met Anneke Hendrick van de Rijt.

Gehuwd met:


753. Gerarda Jan Aerts van Heretum ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 01/06/1687
Huwelijksdatum: 30/01/1707
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 15/01/1707


754. Gisbertus Andreus Raijmakers ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 11/12/1696
Huwelijksdatum: 29/01/1716
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Begraven: 19/10/1748
Begraven te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Getuigen bij het huwelijk: Petrus van Ham en Gerardus van de Mosselaer

Gehuwd met:


755. Maria Cluijtmans ( - - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 25/06/1692
Huwelijksdatum: 29/01/1716
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Begraven: 19/07/1751
Begraven te: Sint-Oedenrode


756. Adrianus Kerkhof ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 07/02/1695
Huwelijksdatum: 23/03/1723
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


757. Wilhelmina der Kinderen ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 23/03/1705
Huwelijksdatum: 23/03/1723
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


758. Cornelis Johannes Wouters van der Schoot ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 20/12/1683
Huwelijksdatum: 18/09/1712
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


759. Maria Hendrick van Deursen ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Erp
Doopdatum 28/08/1692
Huwelijksdatum: 18/09/1712
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


760. Ruth Jansse Cluijtmans ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 11/03/1698
Huwelijksdatum: 27/10/1726
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 12/10/1726

Beschrijving:
Ruth hertrouwde te Sint-Oedenrode 31-1-1734 met Helena Johannes der Kinderen (~Sint-Oedenrode 12-12-1710)

Gehuwd met:


761. Cathalijn Ariaanse Kerkhof ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 05/08/1697
Huwelijksdatum: 27/10/1726
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Ondertrouw: 12/10/1726


762. Lambertus Tijsse Versantvoort ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 07/01/1690
Huwelijksdatum: 02/09/1716
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd te Sint-Oedenrode 2-9-1716 (RK trouwboek) en 27-9-1716 (schepentrouwboek)

Datum van overlijden: (ongeveer) 16/11/1769

Overleden tussen 17-2-1557 en 16-11-1769

Beschrijving:
Kinderen (volgorde klopt niet, veel geboortegegevens ontbreken): 1.Alegonda , xSint-Oedenrode 1-2-1739 Mathijs Hendric van Eerdt (Mathijs hertrouwt 5-2-1747 met Catharina Jan Deenisse) 2.Maria , xSint-Oedenrode 3-9-1741 Marten Jansen van der Hagen (in 1748 3n 1762 vermeld als borgemeester van Nijnsel en Vressel) 3.Wilhelmus , ~Sint-Oedenrode 26-8-1720 4.Mateus (Mathijs) , + tussen 18-4-1755 en 27-6-1758, xSint-Oedenrode 26-1-1749 Christina Jan van der Hagen (Christina hertrouwt 27-6-1758 met Adriaan Wouter Cluijtmans) 5.Anna Maria , ~Sint-Oedenrode 9-1-1724, zie kwartierstaat nr. 381 6.Peter , ~Sint-Oedenrode 22-4-1730 7.Peter , ~Sint-Oedenrode 10-8-1731, ⃞2-5-1787, in 1766 borgemeester van Olland en Houtem, x2-10-1710 Helena Andriesse Raijmakers (+ tussen 16-2-1810 en 17-5-1813) 8.Joannes , ~Sint-Oedenrode 4-8-1734, zie kwartierstaat nr. 320 9.Adrianus , ⃞Oirschot 25-1-1799, xSint-Oedenrode 17-9-1752 Maria Willem Rovers. Een zekere Antoni van der Laak uit Best tekent protest aan tegen het huwelijk, omdat Maria hem trouwbeloften zou hebben gedaan. Hij verzoekt de schepenen het huwelijk op te schorten en Maria te verplichten met hem te trouwen. Het protest helpt niet, want het huwelijk wordt voor de schepenen voltrokken. Op 14-5-1792 verhuist Adrianus met vrouw en de kinderen Lamert, Willem en Maria naar Oirschot. 10.Lambertus , xSint-Oedenrode 3-9-1758 Helena van Erp (+ voor 21-9-1805). Op 26-6-1764 vertrekt Lambertus met vrouw en de kinderen Willemijna, Willem en Lambert naar Liempde. 11.Johannes , + voor 3-7-1778, xSint-Oedenrode 23-11-1766 Adriana der Kinderen (+1819), 4 kinderen. Adriana hertrouwt op 12-7-1778 met Willem de Bie. Op 10-3-1789 is ook deze Willem niet meer in leven. 12.Catharina , ⃞31-3-1760, xSint-Oedenrode 3-9-1758 Nicolaas Jan Kerkhoff (Nicolaas hertrouwt met Anna Maria Habraake). 13.Maria Catharina 14.Theodorus (Dirk) , in 1804 benoemd tot armmeester, xSint-Oedenrode 21-9-1766 Anna Maria Hurx

Gehuwd met:


763. Maria Willem(s) Kerkhof ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 03/01/1699
Huwelijksdatum: 02/09/1716
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd te Sint-Oedenrode 2-9-1716 (RK trouwboek) en 27-9-1716 (schepentrouwboek)

Datum van overlijden: (ongeveer) 23/09/1772

Overleden tussen 16-11-1769 en 23-9-1772764. Mathijs Willems van de Laar ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 12/09/1685
Huwelijksdatum: (ongeveer) 17/06/1717
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd te Sint-Oedenrode 17-6-1717 of 17-10-1717

Datum van overlijden: 30/01/1775
Overleden te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Getuigen bij de doop van Mathijs zijn Mateus Mase en Elisabeta Hurx. Naast zoon Wilhelmus (zie kwartierstaat) hadden Mathijs en Maria de kinderen (vrijwel geen doopgegevens bekend, daarom in willekeurige volgorde): Wilhelmus ~Sint-Oedenrode 20-8-1718, zie kwartierstaat, klik op K Henricus ~St-Oedenrode 27-2-1721 +Sint-Oedenrode 7-11-1747 Magdalena ~St-Oedenrode 15-6-1723 Maria +St-Oedenrode 9-11-1752 Helena Antonius Catharina

Gehuwd met:


765. Maria Wouter Otters ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 16/08/1686
Huwelijksdatum: (ongeveer) 17/06/1717
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd te Sint-Oedenrode 17-6-1717 of 17-10-1717766. Francis Ariaen Vorstenbosch ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: 27/07/1697
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 25/04/1723
Gehuwd te: Boxtel
Datum van overlijden: 05/10/1752
Overleden te: Sint-Michiels-gestel

Beschrijving:
Naast Joanna (zie kwartierstaat) kregen Francis en Maria een dochter Catharina (*1725)
Francis hertrouwde in Sint-Oedenrode (26-1-1728) met Heijlke Jan Hendrik Heijmans (*Schijndel +Sint-Michielsgestel 27-2-1772) en kreeg bij deze tweede vrouw 6 kinderen

Gehuwd met:


767. Maria Hendrik ter A (Froeme) ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Esch
Doopdatum 17/03/1702
Huwelijksdatum: 25/04/1723
Gehuwd te: Boxtel

Beschrijving:
Getuigen bij de doop van Maria: Amadeus Judocus Slegers en Jacoba Joannis ter Aa768. Christoffel (Christoph) Vietor ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Wolfhagen
Doopdatum 26/05/1688
Datum van overlijden: 01/01/1760
Overleden te: Wolfhagen

Beschrijving:
Christoffel overleed doordat hij tijdens de 7-jarige oorlog tussen Frankrijk/Oostenrijk en Engeland/Pruisen (Hessen had de kant van de Engelsen gekozen) door Franse bezetters `gedurende een achttal dagen door Wolfhagen was rondgesleept`. Christoffel en Anna Christina hadden vijf kinderen: 1.Johann Ludwig 2.Johann Wilhelm (zoon in deze kwartierstaat, klik op K) 3.Philip 4.Johann 5.Christian Diedrich.

Beroep:
bakker, burgemeester

Gehuwd met:


769. Anna Christina Kluppel ( Vader - - Kind )

Beschrijving:
De achternaam Kluppel lijkt naar een oud Hessisch riddergeslacht te verwijzen: `Von Elckershausen`, genannt Kluppel. Een Duitse bron meldt echter dat dit geslacht al voor 1700 uitstierf.770. Jacob(us) Koster (Coster) ( - - Kind )

Beschrijving:
Wie de ouders zijn van Jacob en Maria, is onbekend. Wel valt uit doopaktes te destilleren dat Jacob waarschijnlijk de broers Pieter en IJsbrandt heeft. Pieter en Gerritie van der Swaluw zouden op hun beurt broer en zus van Maria kunnen zijn. In de dooparchieven van Amsterdam wordt een Jacobus Coster opgevoerd die bij ene Maria Hendricx de kinderen Catrijntie (~11-3-1711, Zuiderkerk), Catrina (~19-9-1717, Amstelkerk) en Jacobus (~18-6-1721) krijgt. Vraag: zouden Maria van der Swaluw en Maria Hendricx een en dezelfde persoon kunnen zijn? Kijkend naar de geboortejaren van de kinderen moet er rekening mee worden gehouden. Kinderen: 1.Geertruij , ~Amsterdam 23-8-1719 2.Alida , ~Amsterdam 3-2-1723 zie kwartierstaat, klik op K 3.IJsbrant , ~Amsterdam 17-3-1730

Gehuwd met:


771. Maria van der Swaluw ( Van der Swalum, Van der Swalm, Van der Swavel) ( - - Kind )822. Gerrit Drinkman ( - - Kind )

Beschrijving:
Kinderen: 1.Elisabeth , ~Amsterdam 29-10-1715, zie kwartierstaat klik op K 2.Isaak , ~Amsterdam 9-1-1718, xAnna Magdalena Snouwer, 8 kinderen 3.Gerard , ~Amsterdam 25-2-1720 4.Cornelis , ~Amsterdam 16-3-1721 5.Maria , ~Amsterdam 14-8-1722

Gehuwd met:


823. Juliana Huerland (Heurland) ( - - Kind )828. Bernhard Andreas Schmidt ( Vader - - Kind )

Gedoopt te: Hildesheim
Doopdatum 12/09/1669
Huwelijksdatum: 05/12/1700
Gehuwd te: Goslar
Datum van overlijden: 19/09/1727
Overleden te: Goslar

Beschrijving:
Kinderen: 1. Justina Sepp * ong. 1707 x1) otr Utrecht 17-9-1732 met Jonas Kamp (soldaat), x2) otr Amsterdam 10-12-1756 Jan Stoevenbelt 2. Christiaan Andreas Sepp ~Goslar 11-5-1710, zie kwartierstaat, klik op K 3. Johan Conrad pastoor te Wulfingen 4. Sophia Elisabeth Sepp Bron voor de gegevens van dit gezin plus oudere generaties: www.jekampert.scarlet.nl

Beroep:
conrector van de latijnse school

Gehuwd met:


829. Sophia Elisabeth Stillers ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Goslar
Doopdatum 09/11/1681
Huwelijksdatum: 05/12/1700
Gehuwd te: Goslar


838. Pieter Franssen Geervlied ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 03/02/1664
Gehuwd te: Noorden

Beschrijving:
Kinderen: 1.Trijntje , ~Noorden 14-6-1665 (g: niet genoemd) 2.Frans , ~Noorden 24-4-1667 (g: Anna Krijnen Dr.) 3.Huijbert , ~Noorden 13-10-1669 (g: Maritie Cornelis Dr.) 4. Aaltje , ~Noorden 5-7-1675 (g: Lijsbet Willems Dr.) 5. Dirk , ~Noorden 27-3-1678 (g: Apollonia) 6. Cornelis , ~Noorden 5-5-1680 (g: niet genoemd) 7. Grietjen , ~Noorden 4-7-1683, zie kwartierstaat, klik op K

Gehuwd met:


839. Marritje Krijnen (Krijns) Verlaan ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 03/02/1664
Gehuwd te: Noorden


840. Jacob Cornelisz Spinhoven ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1680
Geboorteplaats: Lexmond
Huwelijksdatum: 14/04/1702
Gehuwd te: Heikop
Begraven: 02/09/1748
Begraven te: Vreeswijk

Extra info: Begraven te Vreeswijk 2-9-1748 in graf nr. 27 van de Ned. Hervormde Kerk

Beschrijving:
Kinderen: 1.Klaas , zie kwartierstaat, klik op K 2.Cornelis , ~Lexmond 25-4-1706 3.Johannes , ~Lexmond 23-12-1708 4.Johannes , ~Lexmond 27-12-1710

Beroep:
vermoedelijk boer of veehandelaar

Gehuwd met:


841. Joosie Klaas - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 14/04/1702
Gehuwd te: Heikop


842. Jan Dirks van Heikop (van Heycop) ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 14/04/1702
Gehuwd te: Heijcop
Begraven: 02/10/1742
Begraven te: Heijcop

Beschrijving:
Kinderen: Maagje (~Heijcop 13-10-1709, zie kwartierstaat, klik op K) en Aaltje (⃞Heijcop 1-4-1729)

Gehuwd met:


843. Maagje (Marrigje) Cornelis(sen) - - - - ( - - Kind )
Geboorteplaats: Middelkoop in de buurt van Heijkop
Huwelijksdatum: 14/04/1702
Gehuwd te: Heijcop


846. Willem Hendriksz Geitenbeek ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1679
Geboorteplaats: Woudenberg
Huwelijksdatum: 25/05/1709
Gehuwd te: Woudenberg
Datum van overlijden: 25/06/1773
Overleden te: Woudenberg

Beschrijving:
Kinderen: 1.Dirkje , *Woudenberg 1679, zie kwartierstaat, klik K 2.Ariaentje , ~Woudenberg 23-2-1710 3.Johanna , ~Woudenberg 17-1-1712 4.Hendrik , ~Woudenberg 11-11-1714, +Amsterdam 1753, xAmsterdam 5-5-1741 Elisabeth Delhaas 5.Kornelia , *Woudenberg 27-6-1717, +Woudenberg 10-6-1795, xPeter van der Wiel 6.Jan , *Woudenberg 8-9-1720, +Woudenberg 3-2-1795 7.Gerardus , ~Woudenberg 16-5-1723, +Woudenberg 25-7-1773

Beroep:
chirurgijn

Gehuwd met:


847. Gerritje Jansdr van Langelaar ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1679
Geboorteplaats: Woudenberg
Huwelijksdatum: 25/05/1709
Gehuwd te: Woudenberg
Datum van overlijden: 01/01/1769
Overleden te: Woudenberg


888. Jan Winshemius ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1674

Huwelijksdatum: 16/05/1704
Gehuwd te: Embden

Gehuwd met:


889. Anna Maria Warners (of Lulofs) ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 16/05/1704
Gehuwd te: Embden

Beschrijving:

Het trouwboek van Embden vermeldt: '16 May 1704 Johan Winshemius Leutnant der Compagnie von Cap. Mepsche (=Jan de Mepsche) & Anna Maria Warners, Herrn Warner Luilefs Eheliche Tochter'.
890. Caspar Emmen ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Groningen
Doopdatum 02/02/1670
Huwelijksdatum: 27/01/1695
Gehuwd te: Groningen
Begraven: 01/10/1733
Begraven te: Groningen

Beroep:
kapitein in het regiment van de prins van Nassou

Gehuwd met:


891. Syberdina Busch ( - - Kind )
Geboortedatum: 13/10/1674
Geboorteplaats: Groningen
Huwelijksdatum: 27/01/1695
Gehuwd te: Groningen
Datum van overlijden: 26/12/1701
Overleden te: Bourtange


892. Lambert Berghuis ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 30/07/1719

Beschrijving:
Lambert kwam uit Koevorden.

Gehuwd met:


893. Saakjen Sijkers ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 30/07/1719


894. J.A. van Hiccaard ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1698

Datum van overlijden: 31/12/1777

Beroep:
dominee912. Conrad in der Maur ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Berneck (St. Gallen, Zwi)
Doopdatum 17/07/1663
Huwelijksdatum: 08/10/1685
Gehuwd te: Bernang (St.Gallen, Zwi)
Datum van overlijden: 04/07/1736
Overleden te: Bernang (St.Gallen, Zwi)

Beroep:

weissgerwer und kirchenpfleger in Bernang.


Gehuwd met:


913. Elsbeth Kauffmann ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Bernang (St.Gallen, Zwi)
Doopdatum 20/05/1667
Huwelijksdatum: 08/10/1685
Gehuwd te: Bernang (St.Gallen, Zwi)
Datum van overlijden: 19/11/1734
Overleden te: Bernang (St.Gallen, Zwi)


914. Paulus Kaufmann ( - - Kind )

Gehuwd met:


915. Helena Tirauer ( - - Kind )916. Jelis Suurendonk ( - - Kind )

Beschrijving:
Kinderen: Maria, Jan en Leendert (klik op K)

Beroep:
winkelier

Gehuwd met:


917. Annigje Uyttenboomgaard ( - - Kind )

Datum van overlijden: 01/04/1750


1020. Gijsbert Hendrikse Goes ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1672

Huwelijksdatum: 05/11/1700
Gehuwd te: Jutphaas
Datum van overlijden: 31/05/1719
Overleden te: Jutphaas

Beschrijving:

woonde met zijn vrouw te Heemstede

Kinderen:

1. Yda (Eijgje) ~Jutphaas 11-11-1701, x Cornelis van Doorn

2. Aeltie ~Jutphaas 21-9-1703 3. Grietje ~Jutphaas 14-1-1706, x Theodoor Gervert van der Wiel

4. Maria ~Jutphaas 2-10-1707, x Huijbert Cornelisse Galesloot

5. Quirinus ~Jutphaas 14-9-1709 +Jutphaas 17-4-1773, x Hendrina Hermens van den Broek, 6 kinderen

6. Henricus ~Jutphaas 10-11-1711

7. Henricus ~Jutphaas 27-9-1713, zie kwartierstaat, klik op kind

8. Immegie (Emmeken) ~Jutphaas 20-4-1716, xTer Aar 29-12-1744 met Jan Harmens Leuning


Gehuwd met:


1021. Joanna Crijnen van Gestdorp (Gestworp, Gestwurp) ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1670
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 05/11/1700
Gehuwd te: Jutphaas
Datum van overlijden: 23/10/1749

Beschrijving:
x2) Jutphaas 7-4-1726 met Jan Eijmerts Verdam x3) Jutphaas 5-7-1742 met Pieter Coenen1022. Hendrik Willemse de Kruijff ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 30/11/1712
Gehuwd te: Houten en 't Goij

Beschrijving:

Bron voor dit echtpaar: Cees Goes


Gehuwd met:


1023. Maria Thonisse Pauw ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 30/11/1712
Gehuwd te: Houten en 't Goij


[ < Naar generatie 9 < ] [Home] [ > Naar generatie 11 > ]
© erichornstra.nl
Login